Meteen naar de inhoud
Home » Pers

Pers

Voor de media

Onderstaande een chronologisch overzicht van tussentijdse aanpassingen Wet zorg en dwang

Pagina Eerste kamer behandeling 35667
Juni 2021- 35667 Vereenvoudiging uitvoering en reparatie Wvggz en Wzd
Aangaande de behandeling van wetsvoorstel 35667, die enkele voorstellen doet om de uitvoering te vereenvoudigen, is een actieve lobby vanuit Zorgstem, de Stichting Landelijke Faciliteit CVP en de overige aanbieders CVP Wzd gaande. In gezamenlijkheid is gelobbyd voor betere wettelijk geborgde voorwaarden voor de CVP Wzd. Dit loopt al vooruit op de formele wetsevaluatie Wzd omdat wij vinden dat er nu aanpassingen nodig zijn om ons werk te voorzien van passende voorwaarden en wachten op de wetsevaluatie uitkomsten en behandeling te lang op zich laat wachten.

Brief aan Eerste kamer en vragen van D66 en SP
Tijdens de behandeling in de Tweede kamer heeft dit geresulteerd in een motie en amendement aangaande de CVP Wzd. De behandeling in de Eerste kamer is ondersteund met inzet door het schrijven van een inhoudelijke brief aan de Commissie VWS van de Eerste kamer en lobby de daarin opgenomen vragen behandeld te krijgen.
Dit is vanuit D66 opgepakt en deze zal de vragen voorleggen aan de staatssecretaris in de voorbereidende behandeling van 22 juni. Ook de SP heeft inbreng door middel van vragen aan de staatssecretaris in deze behandeling. Er zal gevraagd worden om een reactie binnen enkele weken. Ondertussen zijn alle stakeholders geïnformeerd over deze brief en lobby. Zorgstem heeft een initiërende en actieve rol in dit proces omdat wij vinden dat we moeten staan voor een goede rechtsbescherming vanuit de CVP Wzd en daar passende voorwaarden bij horen. Op dit moment wordt nagedacht hoe wij ondertussen verder kunnen lobbyen ten aanzien van de in onze ogen benodigde voorwaarden voor het CVP Wzd werk.

Antwoord staatssecretaris en reactie aanbieders CVP, LFCVP en brancheorganisaties
2 Juli heeft de staatssecretaris van VWS zijn memorie van antwoord en beslisnota vrijgegeven. Hierop is een reactie gegeven door de aanbieders CVP Wzd en de Stichting landelijke faciliteit CVP naar de Eerste kamerleden. Ook de gezamenlijke brancheorganisties hebben een reactie gestuurd. Dinsdag 13 juli is er de gelegenheid om nadere vragen te stellen vanuit de Eerste kamer aan de staatssecretaris. De SP en het CDA hebben nadere vragen gesteld. 10 september heeft de staatssecretaris geantwoord middels een memorie van antwoord en een beslisnota.

Samengevat bevatten de antwoorden van de staatssecretaris geen nieuwe toezeggingen. Wel wordt verwezen naar ontwikkelingen die gaande zijn rondom de CVP Wzd. Deze wet is 28 september aangenomen, ingangsdatum volgt.
De lobby van de aanbieders CVP Wzd zal hier verder op voortbewegen.

—-