Ga naar de inhoud
Home » Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Landelijke CVP Wzd dag op 6 juni 2023

Jaarlijks ontmoeten alle cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang van de vier aanbieders elkaar. Dit jaar waren we met 80 deelnemers te gast bij de KNVB Campus in Zeist. Het doel van de dag was om elkaar te ontmoeten maar ook om geïnspireerd te raken. In de ochtend kwamen Christa en haar begeleider Saskia spreken. Christa heeft sinds 6 jaar dementie en vertelde haar verhaal. Daarna zijn de vertrouwenspersonen uiteen gegaan in 10 groepen om met elkaar uit te wisselen over het werk in de psychogeriatrie. 

Nadat het foodconcept was uitgelegd stond er een gezonde lunch klaar. In de middag kwamen Abdullahi en Stefania, beiden met een licht verstandelijke beperking spreken. Dit onder begeleiding van Imp, ambulant begeleider bij Cordaan. Vervolgens zijn de vertrouwenspersonen weer uiteen gegaan in de 10 groepen om uit te wisselen over het werk in de gehandicaptenzorg. Mooi om te zien hoe bevlogen iedereen in het vak is. Het inzetten op rechtsbescherming bij onvrijwillige zorg en onvrijwillige opname blijft hard nodig!

 

Ervaringskracht 2
Landelijke dag 1
Landelijke dag 3

Vorige afbeelding.
Volgende afbeelding

Onderstaande een chronologisch overzicht van tussentijdse aanpassingen Wet zorg en dwang

Pagina Eerste kamer behandeling 35667

Juni 2021- 35667 Vereenvoudiging uitvoering en reparatie Wvggz en Wzd

Aangaande de behandeling van wetsvoorstel 35667, die enkele voorstellen doet om de uitvoering te vereenvoudigen, is een actieve lobby vanuit Zorgstem, de Stichting Landelijke Faciliteit CVP en de overige aanbieders CVP Wzd gaande. In gezamenlijkheid is gelobbyd voor betere wettelijk geborgde voorwaarden voor de CVP Wzd. Dit loopt al vooruit op de formele wetsevaluatie Wzd omdat wij vinden dat er nu aanpassingen nodig zijn om ons werk te voorzien van passende voorwaarden en wachten op de wetsevaluatie uitkomsten en behandeling te lang op zich laat wachten.

Brief aan Eerste kamer en vragen van D66 en SP

Tijdens de behandeling in de Tweede kamer heeft dit geresulteerd in een motie en amendement aangaande de CVP Wzd. De behandeling in de Eerste kamer is ondersteund met inzet door het schrijven van een inhoudelijke brief aan de Commissie VWS van de Eerste kamer en lobby de daarin opgenomen vragen behandeld te krijgen.

Dit is vanuit D66 opgepakt en deze zal de vragen voorleggen aan de staatssecretaris in de voorbereidende behandeling van 22 juni. Ook de SP heeft inbreng door middel van vragen aan de staatssecretaris in deze behandeling. Er zal gevraagd worden om een reactie binnen enkele weken. Ondertussen zijn alle stakeholders geïnformeerd over deze brief en lobby. Zorgstem heeft een initiërende en actieve rol in dit proces omdat wij vinden dat we moeten staan voor een goede rechtsbescherming vanuit de CVP Wzd en daar passende voorwaarden bij horen. Op dit moment wordt nagedacht hoe wij ondertussen verder kunnen lobbyen ten aanzien van de in onze ogen benodigde voorwaarden voor het CVP Wzd werk.

Antwoord staatssecretaris en reactie aanbieders CVP, LFCVP en brancheorganisaties

2 Juli heeft de staatssecretaris van VWS zijn memorie van antwoord en beslisnota vrijgegeven. Hierop is een reactie gegeven door de aanbieders CVP Wzd en de Stichting landelijke faciliteit CVP naar de Eerste kamerleden. Ook de gezamenlijke brancheorganisties hebben een reactie gestuurd. Dinsdag 13 juli is er de gelegenheid om nadere vragen te stellen vanuit de Eerste kamer aan de staatssecretaris. De SP en het CDA hebben nadere vragen gesteld. 10 september heeft de staatssecretaris geantwoord middels een memorie van antwoord en een beslisnota.

Samengevat bevatten de antwoorden van de staatssecretaris geen nieuwe toezeggingen. Wel wordt verwezen naar ontwikkelingen die gaande zijn rondom de CVP Wzd. Deze wet is 28 september aangenomen, ingangsdatum volgt.

De lobby van de aanbieders CVP Wzd zal hier verder op voortbewegen.