Meteen naar de inhoud
Home » Ontwikkelingen

Ontwikkelingen

Ontwikkelingen aangaande de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd)

Beleidsreactie minister Helder
Minister van langdurige zorg, Conny Helder, heeft haar beleidsreactie op de Eerste wetsevaluatie Wzd geschreven. Zij wil de aanbeveling om locatiebezoeken door de CVP Wzd in de Wzd te verankeren overnemen en in de Wzd verankeren dat het informeren over de CVP Wzd breder wordt verankerd alsmede dat de reikwijdte van de ondersteuning m.b.t. de Wkkgz synchroon aan de patiëntenvertrouwenspersoon wordt gesteld. De komende tijd zullen de aanbieders CVP actief betrokken worden en ook zelf initiatief nemen om zo goed mogelijk de positie van de CVP Wzd te verankeren bij de komende wetsaanpassingen voor de Wzd. Dit zal nog wel enige tijd op zich laten wachten.

Wetsevaluatie Wet zorg en dwang afgerond
Het tweede en laatste deel van de wetsevaluatie is 21 oktober 2022 gepresenteerd. Hiermee is de wetsevaluatie ten afgerond. Minister Helder zal begin 2023 met haar beleidsreactie op de wetsevaluatie komen. Wij hopen dat aanpassingen zullen plaatsvinden op het gebied van onder andere de toegang tot en voorlichting over de CVP Wzd. Deze punten geven wij actief aan ter verbetering.

Eerste deel Wetsevaluatie Wet zorg en dwang gereed
De eerste wetsevaluatie van de Wzd is gereed. De CVP Wzd is onderdeel van deze wet. Er zijn in totaal 70 aanbevelingen gedaan aan de bewindspersoon, ook over de CVP Wzd. Dit leidt hopelijk tot verbeteringen die de CVP Wzd en de bedoeling van diens rol ten aanzien van de rechtsbescherming dienen.

Minister Helder onderschrijft vrije toegang tot CVP Wzd, ook via locatiebezoeken
Maart 2022- In de beantwoording van vragen naar aanleiding van het eerste deel van de evaluatie van de Wzd en Wvggz heeft minister Helder als reactie op vragen vanuit de kamer als volgt geantwoord ‘ Vrije toegang voor de cvp, zover dat redelijkerwijs nodig is voor het uitvoeren van zijn of haar taak is, op basis van artikel 58 Wzd, al geregeld. Daarnaast worden gesprekken gevoerd. Partijen zijn het erover eens dat de toegang niet ontzegd mag worden bij (1) cliënten die onvrijwillige zorg ervaren en een verzoek doen om advies of bijstand en (2) voor algemene bezoeken aan zorgaanbieders die de Wzd uitvoeren.’ 

Pagina Eerste kamer behandeling 35667
Juni 2021- 35667 Vereenvoudiging uitvoering en reparatie Wvggz en Wzd
Aangaande de behandeling van wetsvoorstel 35667, die enkele voorstellen doet om de uitvoering te vereenvoudigen, is een actieve lobby vanuit Zorgstem, de Stichting Landelijke Faciliteit CVP en de overige aanbieders CVP Wzd gaande. In gezamenlijkheid is gelobbyd voor betere wettelijk geborgde voorwaarden voor de CVP Wzd. Dit loopt al vooruit op de formele wetsevaluatie Wzd omdat wij vinden dat er nu aanpassingen nodig zijn om ons werk te voorzien van passende voorwaarden en wachten op de wetsevaluatie uitkomsten en behandeling te lang op zich laat wachten.

Brief aan Eerste kamer en vragen van D66 en SP
Tijdens de behandeling in de Tweede kamer heeft dit geresulteerd in een motie en amendement aangaande de CVP Wzd. De behandeling in de Eerste kamer is ondersteund met inzet door het schrijven van een inhoudelijke brief aan de Commissie VWS van de Eerste kamer en lobby de daarin opgenomen vragen behandeld te krijgen.
Dit is vanuit D66 opgepakt en deze zal de vragen voorleggen aan de staatssecretaris in de voorbereidende behandeling van 22 juni. Ook de SP heeft inbreng door middel van vragen aan de staatssecretaris in deze behandeling. Er zal gevraagd worden om een reactie binnen enkele weken. Ondertussen zijn alle stakeholders geïnformeerd over deze brief en lobby. Zorgstem heeft een initiërende en actieve rol in dit proces omdat wij vinden dat we moeten staan voor een goede rechtsbescherming vanuit de CVP Wzd en daar passende voorwaarden bij horen. Op dit moment wordt nagedacht hoe wij ondertussen verder kunnen lobbyen ten aanzien van de in onze ogen benodigde voorwaarden voor het CVP Wzd werk.

Antwoord staatssecretaris en reactie aanbieders CVP, LFCVP en brancheorganisaties
2 Juli heeft de staatssecretaris van VWS zijn memorie van antwoord en beslisnota vrijgegeven. Hierop is een reactie gegeven door de aanbieders CVP Wzd en de Stichting landelijke faciliteit CVP naar de Eerste kamerleden. Ook de gezamenlijke brancheorganisties hebben een reactie gestuurd. Dinsdag 13 juli is er de gelegenheid om nadere vragen te stellen vanuit de Eerste kamer aan de staatssecretaris. De SP en het CDA hebben nadere vragen gesteld. 10 september heeft de staatssecretaris geantwoord middels een memorie van antwoord en een beslisnota.

Samengevat bevatten de antwoorden van de staatssecretaris geen nieuwe toezeggingen. Wel wordt verwezen naar ontwikkelingen die gaande zijn rondom de CVP Wzd. Deze wet is 28 september aangenomen, ingangsdatum volgt.
De lobby van de aanbieders CVP Wzd zal hier verder op voortbewegen.

—-